PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 1, 2, 3, GREMO!

1. Organizator in izvajalec

Organizator nagradne igre je HOFER trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju HOFER, d. o. o., oz. organizator). Izvajalec nagradne igre je MMS marketinške komunikacije, d. o. o., Ameriška 8, Ljubljana.

2. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so pravilno in v celoti izpolnili prijavni obrazec na spletni strani www.123gremo.si/prijava/,
  • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
  • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let , ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
  • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju HOFER trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica ali v družbi MMS marketinške komunikacije, d. o. o., Ameriška 8, 1000 Ljubljana.

3. Nagradni sklad

Med vsemi sodelujočimi bodo nagrado prejeli trije sodelujoči, ki bodo zbrali največ točk po programu 1, 2, 3, GREMO! in se uvrstili med prve tri na lestvici. Podelitev nagrad bo potekala na Istrskem maratonu 14. aprila 2019, nagrajenci bodo prejeli eno od nagrad:

  • paket osebne vadbe z Janom Kovačičem in program prehrane nutricistke Mojce Cepuš.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v njihovi denarni protivrednosti.

4. Potek nagradne igre

Za sodelovanje v nagradni igri se mora sodelujoči:

  • prijaviti v program 1, 2, 3, GREMO! na spletni strani www.123gremo.si, s čimer si ustvari svoj profil in ima dostop do dnevnega programa vadbe ter prehrane. S prijavo sodelujoči postane podpornik projekta, zato bo tudi njegova fotografija z imenom in priimkom oz. uporabniškim imenom objavljena na spletni strani med podporniki projekta. V svojem profilu sodelujoči dnevno beleži svoj napredek in z izvajanjem vadb ter udeležbo na dogodkih pridobiva točke. Najboljših deset z največjim skupnim številom točk bo z imenom in priimkom oz. uporabniškim imenom objavljenih na lestvici spletne strani. Najboljši trije bodo razglašeni in nagrajeni ob zaključku projekta 1, 2, 3, GREMO! na Istrskem maratonu 14. aprila 2019 v Portorožu.


Za nagrado se poteguje vsak sodelujoči, ki pravilno in v celoti izpolni prijavo ter izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Posamezna fizična ali pravna oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

5. Razglasitev

Trije sodelujoči z največjim številom točk bodo razglašeni na podelitvi nagrad HOFER rekreativnega teka na Istrskem maratonu 14. aprila 2019. Če nagrajenci na podelitvi ne bodo prisotni, bodo o prejemu nagrade obveščeni po e-pošti.

V primeru, da je nagrajenec mladoletnik, mora njegov zastopnik predložiti tudi ustrezno dokazilo o upravičenem zastopanju mladoletne osebe.

V kolikor se nagrajenec ne odzove v 14 dneh od razglasitve, je do nagrade upravičen naslednji uvrščeni na lestvici.

Rezultati lestvice so dokončni. Pritožba ni mogoča. Pri razglasitvi nagrajencev se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

  • datumu, uri in kraju razglasitve,
  • poteku razglasitve, 
  • prisotni komisiji in
  • nagrajencih.

6. Obveščanje nagrajencev

Organizator oz. izvajalec nagradne igre bo tri nagrajence razglasil ob podelitvi nagrad HOFER rekreativnega teka na Istrskem maratonu. Nagrajence bo naknadno o prejemu nagrade obvestil tudi po e-pošti ter prosil za posredovanje naslednjih osebnih podatkov: imena, priimka, domačega naslova, leta rojstva, kontaktne telefonske številke in davčne številke. Če se nagrajenec na sporočilo ne odzove v roku 14 dni, nagrada pripada naslednjemu uvrščenemu. Nagrajenci bodo lahko objavljeni tudi na spletni strani in družbenih omrežjih projekta.

7. Davki in akontacija dohodnine

Organizator nagradne igre bo za nagrajence od navedene nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti, v evrskem znesku z DDV. Če nagrajenec podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakršnimikoli drugimi nagradami.

8. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki, s katerimi kandidati sodelujejo v nagradni igri 1, 2, 3, GREMO!, bodo obdelani s strani izvajalca, ki bo podatke prejel, obdelal oz. posredoval organizatorju za potrebe izvedbe nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator oz. izvajalec (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčno izpostavo in davčno številko, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev.

Upravljavec osebnih podatkov, tj. HOFER trgovina, d. o. o., oz. izvajalec MMS marketinške komunikacije, d. o. o., bosta v okviru aktivnosti, ki so del podelitve nagrad v okviru HOFER rekreativnega teka na Istrskem maratonu, izvajala fotografiranje in snemanje. Upravljavec bo v okviru dogodka posneti slikovni/video material uporabil za namene promocije projekta 1, 2, 3, GREMO!. Slikovni material bo upravljavec objavil na Facebook profilu 1, 2, 3, GREMO!, Instagram profilu 1, 2, 3, GREMO!, spletni strani 123gremo.si, Facebook profilu Hofer Slovenija in Instagram profilu Hofer Slovenija. Upravljavčeva pravica do slikovnega materiala velja od enega do treh let. Slikovni material bo upravljavec po preteku tega roka izbrisal oz. uničil. Prav tako bo slikovni material objavljen samo na ozemlju RS, in sicer brez kakršnega koli plačila ali nadomestila s strani upravljavca.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Prav tako imajo pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico, da privolitev predmetne obdelave osebnih podatkov kadarkoli prekličejo. Vse zahteve glede varstva osebnih podatkov lahko sodelujoči naslovijo na elektronski naslov: pravo@hofer.si.

Organizator se zavezuje, da bosta tako on kot morebitna tretja oseba osebne podatke sodelujočega varovala v skladu z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. Če potrebni osebni podatki, navedeni v 6. členu, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

9. Odgovornosti organizatorja

Organizator oz. izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator oz. izvajalec ne nosita nobenih stroškov, ki pri sodelujočem nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

10. Splošne določbe

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Z oddajo prijave sodelujoči potrjuje, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki jih je določil organizator, ter se z njimi strinja. Odločitve organizatorja so dokončne in jih ni treba utemeljiti ali pojasniti.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri pričnejo veljati 28. 1. 2019 ter so na voljo od 28. 1. 2019 do najmanj 26. 4. 2019 na spletni strani 123gremo.si, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja oz. izvajalca.

Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta, na katerem poteka nagradna igra, le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši rabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. starejša verzija brskalnika Internet Explorer) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna.

Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadar koli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Morebitne pritožbe v zvezi s postopkom organizacije nagradne igre, izbora ter podelitve nagrad bo organizator obravnaval ob smiselni uporabi določb upravnega postopka. Morebitni spori v povezavi z nagradno igro se rešujejo s pomočjo mediacije ter uporabe pravil obligacijskega prava.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih.

Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. njihovi dopolnitvi dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.123gremo.si.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja ali izvajalca po e-pošti:info@123gremo.si.

Lukovica, 28. 1. 2019